nhảy tõm xuống trong Tiếng Anh là gì?

nhảy tõm xuống trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhảy tõm xuống sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhảy tõm xuống

    * nđtừ

    plash