nhảy ngược lên trong Tiếng Anh là gì?

nhảy ngược lên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhảy ngược lên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhảy ngược lên

    * dtừ

    curvet

    * nđtừ

    curvet