nở to trong Tiếng Anh là gì?

nở to trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nở to sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nở to

    * dtừ

    hypertrophy

    * ttừ

    hypertrophic, full-blown