nở to quá trong Tiếng Anh là gì?

nở to quá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nở to quá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nở to quá

    * ttừ

    overblown