nở được trong Tiếng Anh là gì?

nở được trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nở được sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nở được

    * ttừ

    dilatable