nở hoa về đêm trong Tiếng Anh là gì?

nở hoa về đêm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nở hoa về đêm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nở hoa về đêm

    * ttừ

    noctiflorous