nở nhiều lần trong năm trong Tiếng Anh là gì?

nở nhiều lần trong năm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nở nhiều lần trong năm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nở nhiều lần trong năm

    * ttừ

    remontant