nở bằng men trong Tiếng Anh là gì?

nở bằng men trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nở bằng men sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nở bằng men

    * ttừ

    raised