nở sớm trong Tiếng Anh là gì?

nở sớm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nở sớm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nở sớm

    * ttừ

    rathe