nằm trong ba trườp hợp sau trong Tiếng Anh là gì?

nằm trong ba trườp hợp sau trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nằm trong ba trườp hợp sau sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nằm trong ba trườp hợp sau

    to fall into the following 3 categories