nằm khàn trong Tiếng Anh là gì?

nằm khàn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nằm khàn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nằm khàn

  be at a loose end

  chủ nhật trời mưa, nằm khàn ở nhà to be at a loose end at home on a rainy sunday

  idle away one's time

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nằm khàn

  Be at a loose end

  Chủ nhật trời mưa, nằm khàn ở nhà: To be at a loose end at home on a rainy sunday

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nằm khàn

  be at a loose end