nằm đợi trong Tiếng Anh là gì?

nằm đợi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nằm đợi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nằm đợi

    * thngữ

    to lay for