nằm rình trong Tiếng Anh là gì?

nằm rình trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nằm rình sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nằm rình

    * dtừ

    ambush