nằm mộng trong Tiếng Anh là gì?

nằm mộng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nằm mộng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nằm mộng

    xem nằm mơ

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nằm mộng

    như nằm mê