nằm thiêm thiếp trong Tiếng Anh là gì?

nằm thiêm thiếp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nằm thiêm thiếp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nằm thiêm thiếp

    half asleep and half awake