nằm giạng háng trong Tiếng Anh là gì?

nằm giạng háng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nằm giạng háng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nằm giạng háng

    spread eagle