nằm gai nếm mật trong Tiếng Anh là gì?

nằm gai nếm mật trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nằm gai nếm mật sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nằm gai nếm mật

    to go through hard trials; to bear/suffer great hardships

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nằm gai nếm mật

    to go through hard times, suffer great hardships