nẩy sinh trong Tiếng Anh là gì?

nẩy sinh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nẩy sinh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nẩy sinh

    to sprout up, be born