nẩy ra một ý tưởng trong Tiếng Anh là gì?

nẩy ra một ý tưởng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nẩy ra một ý tưởng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nẩy ra một ý tưởng

    to give birth to a thought