nẩy chồi trong Tiếng Anh là gì?

nẩy chồi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nẩy chồi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nẩy chồi

    to sprout