nẩy mầm lại trong Tiếng Anh là gì?

nẩy mầm lại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nẩy mầm lại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nẩy mầm lại

    * nđtừ

    regerminate