lo trách nhiệm trong Tiếng Anh là gì?

lo trách nhiệm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lo trách nhiệm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lo trách nhiệm

    to bear, carry responsibility