lo cho tương lai trong Tiếng Anh là gì?

lo cho tương lai trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lo cho tương lai sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lo cho tương lai

    to be anxious, worried about the future