lo lắng ưu phiền trong Tiếng Anh là gì?

lo lắng ưu phiền trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lo lắng ưu phiền sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lo lắng ưu phiền

    * dtừ

    harassment