lo âu khắc khoải trong Tiếng Anh là gì?

lo âu khắc khoải trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lo âu khắc khoải sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lo âu khắc khoải

    * dtừ

    agony