lo lắng tiền đồ trong Tiếng Anh là gì?

lo lắng tiền đồ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lo lắng tiền đồ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lo lắng tiền đồ

    to worry about the future; to be anxious/uneasy about the future