lo bò trắng răng trong Tiếng Anh là gì?

lo bò trắng răng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lo bò trắng răng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lo bò trắng răng

    unnecessary worry

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lo bò trắng răng

    unnecessary worry