lục soát nhà cửa trong Tiếng Anh là gì?

lục soát nhà cửa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lục soát nhà cửa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lục soát nhà cửa

    to search sb’s home