lục địa bắc mỹ trong Tiếng Anh là gì?

lục địa bắc mỹ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lục địa bắc mỹ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lục địa bắc mỹ

    * thngữ

    the continent