lội xuống nước trong Tiếng Anh là gì?

lội xuống nước trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lội xuống nước sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lội xuống nước

    to wade into the water