lội nước trong Tiếng Anh là gì?

lội nước trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lội nước sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lội nước

    amphibious; wade