lội lõm bõm trong Tiếng Anh là gì?

lội lõm bõm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lội lõm bõm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lội lõm bõm

    * nđtừ

    slosh