lội lậm trong Tiếng Anh là gì?

lội lậm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lội lậm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lội lậm

    muddy; mud - bound