lội suối trong Tiếng Anh là gì?

lội suối trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lội suối sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lội suối

    cross a stream