lội qua sông qua suối trong Tiếng Anh là gì?

lội qua sông qua suối trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lội qua sông qua suối sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lội qua sông qua suối

    * nđtừ

    ford