lội truồn trong Tiếng Anh là gì?

lội truồn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lội truồn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lội truồn

    to strip (off someone’s clothes)