lội qua sông trong Tiếng Anh là gì?

lội qua sông trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lội qua sông sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lội qua sông

    ford a river, wade across a river