lạm thu trong Tiếng Anh là gì?

lạm thu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lạm thu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lạm thu

    to collect/gather too much

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lạm thu

    to collect or gather too much