lạm phát phi mã trong Tiếng Anh là gì?

lạm phát phi mã trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lạm phát phi mã sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lạm phát phi mã

    galloping inflation