lạm dụng trong Tiếng Anh là gì?

lạm dụng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lạm dụng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lạm dụng

  to abuse; to misuse; to presume on something; to impose on somebody/something

  lạm dụng quyền hành to misuse one's power

  lạm dụng lòng tốt của ai to abuse someone's kindness

  to take too much/many...; to overuse

  không nên lạm dụng thuốc ngủ it isn't recommended to take too many sleeping pills

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lạm dụng

  * verb

  to abuse; to misuse

  lạm dụng lòng tốt của ai: to abuse someone's good nature

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lạm dụng

  to misuse, abuse