lạm phát trong Tiếng Anh là gì?

lạm phát trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lạm phát sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lạm phát

  inflation

  lạm phát nhẹ/trầm trọng mild/severe inflation

  áp dụng biện pháp nghiêm khắc để kiềm chế lạm phát to take strict measures to curb inflation

  inflationary

  các chính sách chống lạm phát anti-inflationary policies

  áp lực lạm phát inflationary pressure

  to undergo inflation; to inflate

  giá cả càng ngày càng lạm phát prices inflate increasingly

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lạm phát

  * verb

  to inflate

  sự lạm phát: inflation

  sự lạm phát kinh tế: inflation of the economy

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lạm phát

  inflation, price increase; to inflate