lạm quyền trong Tiếng Anh là gì?

lạm quyền trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lạm quyền sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lạm quyền

    to abuse/misuse one's power; to abuse/misuse one's authority

    sự lạm quyền abuse/misuse of power

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lạm quyền

    to abuse power, authority