lạm dụng tình dục trẻ em trong Tiếng Anh là gì?

lạm dụng tình dục trẻ em trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lạm dụng tình dục trẻ em sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lạm dụng tình dục trẻ em

    child abuse

    kẻ lạm dụng tình dục trẻ em child abuser