đo sữa trong Tiếng Anh là gì?

đo sữa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đo sữa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đo sữa

    * dtừ

    milk-gauge, lactometer