đo đỏ trong Tiếng Anh là gì?

đo đỏ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đo đỏ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đo đỏ

    be reddish

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đo đỏ

    reddish