đo mặn trong Tiếng Anh là gì?

đo mặn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đo mặn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đo mặn

    * dtừ

    salinometer