đằng hắng trong Tiếng Anh là gì?

đằng hắng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đằng hắng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đằng hắng

    to clear one's throat with a cough

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đằng hắng

    như đặng hắng