đào lộn hột trong Tiếng Anh là gì?

đào lộn hột trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đào lộn hột sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đào lộn hột

    cashew

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đào lộn hột

    Cashew

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đào lộn hột

    cashew