zip up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

zip up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm zip up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của zip up.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • zip up

    close with a zipper

    Zip up your jacket--it's cold

    Synonyms: zipper, zip

    Antonyms: unzip

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).