zip file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

zip file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm zip file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của zip file.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • zip file

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tập tin nén

    tập tin zip